породи:
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.                       
Архив
Нормативна уредба
Закони

ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители
Този закон урежда държавното подпомагане на земеделските производители за производството на непреработена и/или преработена земеделска продукция. 

Закон за ветеринаромедицинската дейност (Обн., ДВ, бр. 87 от 1.11.2005 г., в сила от 1.05.2006 г.)
Законът урежда обществените отношения, свързани с осъществяването,управлението и контрола на ветеринаромедицинската дейност.

Закон за фуражите
Законът урежда условията за производство, разпространение в страната, внос, износ и употреба на продуктите и веществата, предназначени за храна на животните

Закон за рибарството и аквакултурите
С този закон се уреждат отношенията, свързани с организацията, управлението, ползването и опазването на рибните ресурси във водите на РБ

Закон за пчеларството
С този закон се уреждат обществените отношения, свързани с организацията, управлението, селекцията и репродукцията на пчеларството.

Закон за лова и опазване на дивеча
Законът урежда отношенията, свързани със собствеността, опазването и стопанисването на дивеча, организацията на ловното стопанство.

  
Наредби

НАРЕДБА № 6 от 7.06.2005 г. за мониторинг на произведените и реализирани на пазара количества пазари млечни продукти от краве мляко

НАРЕДБА № 14 от 19.07.2000 г. за изискванията за защита и хуманно отношение към животните, отглеждани в стопанства чрез интензивни технологии

НАРЕДБА № 29 от 20.11.2000 г. за общите изисквания за ветеринарните проверки при внос и транзит на животни

НАРЕДБА № 51 от 20.04.2006 г. за националния резерв, индивидуалните млечни квоти, одобрението на изкупвачи и изкупуването на краве мляко

НАРЕДБА № 44 от 20 април 2006 г.  за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти  обн. ДВ бр. 41/2006 г.

НАРЕДБА № 32 от 23 март 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и субпродукти от домашни птици

НАРЕДБА No 21 от 4 юли 2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти

НАРЕДБА № 16 от 18.05.2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД)

Наредба № 52 от 28 април 2006 г.за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции за здравния статус на тези обекти


Правилници

Правилник за прилагане на закона за горите
Правилникът регламентира условията и реда за стопанисването, управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите и земите от горския фонд.


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА СУРОВОТО КРАВЕ МЛЯКО ЗА ПЕРИОДА 2006 – 2009 г.

НАЦИОНАЛЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007 – 2013 г.) - Проект - ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча
С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча 
  
Тарифи и такси

Тарифа за таксите за правото на водоползване и/илиразрешено ползване на воден обект

Митническа тарифа на Република България - 2006 година

Тарифа за таксите, които се събират по закона за лова и опазване на дивеча

Тарифа за таксите,които се събират от Националната ветеринарномедицинска служба по Закона за ветеринарномедицинската дейност