породи:
линкове:
Какво ново?
Школа за фермери рибовъди.

ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.                       

Необходими стъпки
Как решаваме въпроса?
Вид на документа
1
Избираме язовир 

2
Извършване на експертиза за пригодонстта на водоема за рибовъдство
Положително решение за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение, че не е налице необходимост от извършване на процедура по ОВОС
Положително решение  издадено от органите на Министерството на околната среда и водите
3
Регистриране в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури ИАРА.

Подават заявление до ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА
1. документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползване на обекта;
2. съответните разрешителни по Закона за водите;
3. положително решение по ОВОС
4. техническо описание на обекта и технологична схема на производство;
5. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация и копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ
6. документ за платена такса за регистрация.
4
Ако техническите съоръжения са във водите на Черно море
Регистрацията се извършва и след съгласуване с ръководителите на териториалните дирекции на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и с рък. на военноморските бази на Българската армия

5
В 14-дневен срок от подаване на заявлението по чл.25а, ал. 1 лицето се вписва в регистъра и се издава удостоверение за регистрация.
При установени непълноти или неточности в представените документи изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице в 7-дневен срок от получаване на заявлението изпраща съобщение за отстраняването им.
Заявителят отстранява нередовностите по ал. 2 в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
6
Рибовъдите могат да предлагат на НТСРА чрез ИАРА проекти, свързани с развитието на рибарството и аквакултурите.

Бюра за консултаций и мониторинг
Проектите  се придружават от обосновка и финансов план
7
Зарибяване на водоема
Институт по сладководно рибовъдство; Рибовъдните стопанства
Приложената технологична схема на производство

Формиране на рибопродудкция
Естествена храна
Видове риби
Рибопродуктивност,кг/ха
Фитопланктон
(растителна)


Бял толстолоб

300
Зоопланктон
(животинска)


Пъстър толстолоб

100
Бентос(дънни
организми)


Шаран

200
Водна растителност


Бял амур

100
Дребна риба


Бяла риба

100
Есента може да се добие(налови): 800кг риба от ха
Първи стъпки в рибовъдството

Шаранът-основен обект в рибовъдното стопанство

Люспест


Топлолюбива риба,най-добре расте при температури от 22-28°С.Храни се с дънни организми и изкуствена храна.Размножава се при темп.16-18°С.Съзрява на 2 -3годишна възраст.Плодовитостта е 450-900хил.зърна.Максимална дължина на тялото около 100см, тегло 20кг(до 45 кг).Шаранът е различен по формата на тялото, цвят, люспестата покривка.Наред с обичайния тип(люспест) може да бъде огледален,линеен и гол.

Огледален


Линеен


Гол


Растителноядни риби използвани в рибовъдството

Топлолюбива риба.Оптимална температура 26-28°С.Хранят се с фитопланктон.Съзряват на възраст 4-5год.Плодовитост 900хил.зърна.Максимална дължина - 1 метър, тегло - 16кг.Възпроизводство, както при другите растителноядни риби изкуствено, в инкубатор.

По топлолюбива риба от белия толстолоб.Храни се с зоопланктон.При липса на зооплантон принудително се храни със фитопланктон.Полово съзрява на 5-7 годишна възраст.Плодовитост до 1400 хил. хайв.зърна.Размножава се при температура 26-30°С.Достига максимално тегло 40-50кг.

Топлолюбива риба.Съзрява на 6-7годишна възраст.Плодовитост до 800хил.зърна.Достига максимална дължина 1,2метра, с маса 32кг.Храни се мека,  а с нарастването си белият амур започва да приема  висши водни и сухоземни растения.За прираст от 1кг. е необходимо белият амур да изяде 10-30кг растителност.
Амурът е особено подходящ за отглеждане в поликултура и за зарибяване на обрасли с растителност басейни.

Добавъчни риби

Непретенциозна риба.Може да обитава обрасли и заблатени водоеми.Храни се с зоопланктон,фитопланктон, бентос, мека водна растителност.Расте бавно.Еднолетките достигат маса 15гр., двулетките 150гр, трилетките 300гр.Максимална дължина 45см, тегло 1кг.Съзряват на възраст 2-7год.Прекомерното размножаване се регулира с риби-мелиоратори:бяла риба, сом.

Бялата риба е обитател на водоеми с чиста вода и достатъчно съдържание на кислород в нея.Расте бързо: еднолетки 30-40гр, двулетки 250-500гр, трилетки до 1.5кг.Максимална дължина до 120см, тегло 12( до 20кг).Съзряват на възраст 3-4год.
Размножава се при температура 6-12°С.Плодов. до 200-500хил.з

Сома е топлолюбив.Може да се изхранва в неголеми по площ водоеми.Добре понася неблагоприятните условия на отглеждане и пренасяне от един водоем в друг.Притежава бърз растеж
(еднолетки 50-200гр, двулетки 500-1200гр, трилетки 3-3,5кг)Внесен в рибовъдните басейни консумира плевелна риба и я отстранява като конкурент на шарана.Устойчив на заболявания.Плодовитостта е 10-48хил.хайв. зърна на 1кг.ж.м.

Нови видове риби използвани в рибовъдството

Топлолюбива, бързорастяща риба(еднолетки 100-400гр, двулетки 1-1,5кг, петлетките 5,5-6,0кг).Максимална дължина 2 м, тегло 75кг.Хранят се с зоопланктон.Размножават се изкуствено в инкубационни цехове.Плодовитост 80-200 хил. хайверни зърна.Продуктивността на веслоноса е 100-150кг/ха.

Топлолюбива риба.Оптимамална температура 25-30°С.Добър темп на растеж при добри условия на отглеждане( кислород не по-малко от 5 мг/л и температура над 15°С).Еднолетките достигат 30-70гр, двулетките 400-600гр, трилетките до 1,0кг.Съзряват на възраст 2-3 лета.Размножават се при температура 22-24°С.Относителна плодовитост 7-9 хил.зърна на 1кг тегло при самките.Храната при малките е зоопланктон, на големите риби бентос, риба, жаби.Хранят се и добре усвояват изкуствена храна с високо белтъчно съдържание-от 1,8кг се получава 1кг прираст.Продуктивността в неголеми басейни при изкуствено захранване е до 2т/ха.
Отглеждане на еднолетки
Формула на успеха: 3+4+1+2

3 шарана

3 х 20 хил.бр.

=

60 хил.бр.


4 бели толстолоба

4 х 20 хил.бр.

=

80 хил.бр.


1 пъстър толстолоб

1 х 20 хил.бр.

=

20 хил.бр.


2 бели амура

2 х 20 хил.бр.

=

40 хил.бр.

Всичко:
На 1 ха е нужно да посадите 200 хил.бр.рибни личинки
Есента можете да наловите:
500 кг риба от 1 ха
(тегло 25 гр, добив 100%)
Отглеждане на стокови риби
Формула на успеха: 3+4+1+2

3 шарана

3 х 250 бр.( 5кг )

=

750 бр.( 15 кг )


4 бели толстолоба

4 х 250 бр.( 5кг )

=

1000 бр.( 20 кг )


1 пъстър толстолоб

1 х 250 бр.( 5кг )

=

250 бр.( 5 кг )


2 бели амура

2 х 250 бр.( 5кг )

=

500 бр.( 10 кг )

Всичко:
На 1 ха е нужно да посадите 2500бр.(50 кг) годишно.
Есента можете да наловите:
500 кг риба от 1 ха
(тегло 400 гр, добив 50%)

Торене на водоемите

Торене - начин за повишаване на есетствената рибопродуктивност:
- Органично торене - 150 кг/ха
- Минерално торене - 200-400 кг/ха
При торене през есента може да наловите допълнително 350 - 550 кг/ха риба.

Разход на торене за вегетационен период
Тип на торене
Какви торове
Разход в тонове и кг
Органично торене
Оборски тор(гюбре),растителен компост
2-20 т/ха
Минерално торене
Суперфосфат
Амониева селитра
400 кг/ха
450 кг/ха
На 1 кг отгледани риби се изразходва 1,3-1,9 кг минерални торове.
Начини за торене (внасяне на тора):
Органичен: - по течението на водата;
                    - по ложето на стената;
Минерален: в разтворен вид, равномерно по повърхността, отделно суперфосфата и амониевата селитра.
Хранене на рибите


Хранене на шаран

Примерни показатели на размера при шарана за разчет на необходимите количества комбиниран фураж
Дата
Средна маса,гр
Стопански прираст за изчисляване на храненето, гр%
Количество комб.фураж за отглеждане на 1 тон шаран, кг


еднолетки

Юни, зарибяване 16 - 30
5
3/10
300
1 - 31 юли
15
10/35
1050
1 - 31 август
25
10/40
1200
1 - 30 септември
27
2/15
450
Всичко:
27
25/100
3000


     двулетки

Март, зарибяване
25

1 - 30 април
30
5/1
47
1 - 31 май
49
19/4
188
1 - 30 юни
97
48/10
470
1 - 31 юли
240
143/30
1410
1 - 31 август
430
190/40
1880
1 - 30 септември
500
70/15
705
Всичко:
500
475/100
4700

Зимуване на рибите

Основни мероприятия за обезпечаване условията на зимуване
1.Поддържане на водообмена
Нормален водообмен: постъпление на 20-24 литра вода в секунда на 1 ха при дълбочина 2 метра,10-12л/сек на дълбочина 1 метър
Водоема може да се използва за зимуване, когато:
-Качеството на водата съответства на рибовъдните норми;
-В него има участъци с дълбочина не по-малка от 3 метра;
-Не е силно замърсен;
-Има хидросъоръжение позволяващо извеждането на излишната вода;
2.Контрол на газовия режим
Определяне съдържанието на кислород се извършва веднъж на 10 дена, при понижаване на количеството - ежедневно
3.Аерация на водата
Аерация(обогатяване на водата) с кислород, начини:
-поддържане на незамръзнал отвор( 3-5 бр/ха,2 м х 2 м;
-използване на дъждовален, винтов, пневматичен аератори;
-подаване на кислород в перфорирани маркучи(ръкави)
4.Контрол на химическия състав на водата
Провежда се ежемесечно, при появяване на сереводород- ежедневно.
5.Контрол на състоянието на зимуващите риби
Провежда се ежедневно наблюдение на рибите под леда.При наличие на движение, се провежда пълен химичен анализ на водата.

Контрол на условията при отглеждане

Контрол на качеството на водата

Контрол на хранителната база
Контрол върху темпа на растеж

1.Определяне пригодността на водата за рибовъдство.

2.Определяне качеството на водата:
• до зарибяване;
• в периода на отглеждане на рибите(един път на месец);
• преди зимуване;

3.Определяне потребностите при торене(два пъти на месец)

4.Определяне  количеството на разтворения във водата кислород(при необходимост)
1.Визуална оценка за състоянието на хранителната база(ежеседмично)
             при необходимост се тори.
2.Определяне състоянието на фитопланктона,бентоса, зоопланктона, (един път в месец лабораторно
при необходимост се стимулира развитието).
3.Определяне на състоянието на подводната и висша водна растителност
               при необходимост използваме за хранене на белия амур наземна растителност.
Два пъти на месец в периода на отглеждане:

1.Претегляне - определяне стопанския ръст на рибите.

2.Измерване - определяне линейния ръст, формиране на екстериора.

3.Анализ на ръста, при сравнение с примерните показатели на същия

корекция графика на хранене.

Контрол върху качеството на водата

Определяне на разтворения кислород

1.Вода от водоема се взима от повърхността( на дълбочина 50см.) и от дъното.Бутилката се пълни догоре и се затваря с коркова тапа.
2.Колкото може по-бързо след напълването на бутилката се добавя 1 мл калиев йодит(алкален разтвор) и манганов хлорид.Бутилката се затваря със запушалката и щатетелно се разклаща.Оставяме да се утаи около 30 мин.
3.След това, когато горната част на разтвора стане прозрачна, вливаме 5 мл сярна киселина.Затапваме бутилката и отново разклащаме енергично, за да се разтвори цялата утайка.
4.От бутилката вземаме 50 мл разтвор в колба за титруване , добавяме 0,5 мл 1%-ов разтвор на скорбяла и титруваме с разтвор на хипосулфит до обезцветяване на разтвора.
5.Изчисляване количеството на разтворения кислород се провежда по формулата:  О2 = а х 160 х N, където

           • а - количеството мл хипосулфит, използвани при титруването
           • 160 - коефицент на изчисление
           • N - нормалност на хипосулфита(определя се лабораторно)
За съвременна мярка по отношение подобряване качеството на водата, в тово число за определяне потребностите от торене- е необходимостта да се провежда контрол на качеството на водата до зарибяване на водоема, след зимуване и редовно по време на отглеждане
Характеристики на водата, пригодена за рибовъдни стопанства
Показател
Оптимален
Допустим

Количество разтворен кислород,мг/л
повече от 5
не по-малко от 4
Киселинност, ph

6,8-8,0
не по-малко от 6,5, не повече от 8,5
Окисляемост,
мг/О2/л:
- перманганатна
10
до 30
- бихроматна
35-70
до 100
Съдържание,мг/л:
- нитрити
0,05
до 0,2
- нитрати
1,0-1,5
до 2,0
- амоняк солев
до 1,0
до 2,5
Отглеждане в разсадни и зимни басейни
Отглеждане на еднолетки
Показатели
Еденици на измерване
Норма

1.1
Естествена рибопродуктивност в отрасни басейни:
• от шаран
• от бял толстолоб
• от пъстър толстолоб
• от бял амур

кг/ха
кг/ха
кг/ха
кг/ха

250
500
150
100

1.2
Плътност на посадката в отрасни басейни:
- неотраснали личинки
• от шаран
• от бял толстолоб
• от пъстър толстолоб
• от бял амур
- отраснали личинки
• от шаран
• от бял толстолоб
• от пъстър толстолоб
• от бял амур


кг/ха
кг/ха
кг/ха
кг/ха

кг/ха
кг/ха
кг/ха
кг/ха


250
50
50
125

25
50
25
25

1.3
Добити еднолетки:
- от неотраснали личинки
- от отраснали личинки

%
%

20
40
1.4
Средна маса на еднолетките
гр.
25
Отглеждане на стокови риби
Показатели
Еденици на измерване
Норма

2.1
Естествена рибопродуктивност в угоителни басейни:
• от шаран
• от бял толстолоб
• от пъстър толстолоб
• от бял амур


кг/ха
кг/ха
кг/ха
кг/ха


250
400
100
160

2.2
Плътност на посадката при едногодишни риби
в угоителни басейни :
• от шаран
• от бял толстолоб
• от пъстър толстолоб
• от бял амур


бр/ха
бр/ха
бр/ха
бр/ха


700
1000
250
500
2.3
Добити двулетки:
%
80
2.4
Средна маса на двулетките
• от шаран
• от бял толстолоб
• от пъстър толстолоб
• от бял амур

гр.
гр.
гр.
гр.

450
500
500
400
Отглеждане на стокови трилетки
Показатели
Еденици на измерване
Норма

3.1
Естествена рибопродуктивност в угоителни басейни:
• от шаран
• от бял толстолоб
• от пъстър толстолоб
• от бял амур


кг/ха
кг/ха
кг/ха
кг/ха


250
400
100
240

2.2
Плътност на посадката при двугодишни риби за
угояване:
• от шаран
• от бял толстолоб
• от пъстър толстолоб
• от бял амур


бр/ха
бр/ха
бр/ха
бр/ха


700
1000
250
500
2.3
Добити трилетки:
%
90
2.4
Средна маса на трилетките
• от шаран
• от бял толстолоб
• от пъстър толстолоб
• от бял амур

гр.
гр.
гр.
гр.

900
1000
1000
800
Подрастване на ларвите в разсадни басейни
Показатели
Еденици на измерване
Норма

4.1
Гъстота на личинковата посадка
млн.бр./ха
3,0-4,0
4.2
Продължителност на растежа
денонощия
10-15
4.3
Добити малки
%
50
4.4
Средна маса на рибките в края на подрастването
мг
20-30
Отглеждане в зимни басейни

4.5
Плътност на посадката при еднолетки
хил.бр./ха
500
4.6
Добив на едногодишни от зимни басейни
%
70

4.7

Понижена маса след зимуване

%

10
Изтеглете съдържанието на най-новата книга на Ст.н.с.д-р Ангел Николов Зайков "Аквакултура-принципи и технологии"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.* Особености:
Естествената рибопродуктивност е показател, който определя какво количество риба (в кг.) може да се произведе от 1 декар водна площ, без допълнително хранене.
Един хектар(ха) е равен на 10 декара(дка)
Рибопродуктивността на угоителните басейни е висока,когато е над 4000кг от ха.
Рибопродуктивността зависи от редица фактори - надморската височина (продължителност на вегетационния период), плодородието на почвата образуваща дъното и процента водна площ от водоема с дълбочина до 2 метра.
Посочената производствена система за отглеждане на шаран е полуинтензивна и в поликултура.
Всички горепосочени  данни са средни като стойностти и спецефични за отделните басейни.
*Още за рибите

Есетровъдство