породи:
линкове:
Какво ново?
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.                       

ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ НА МЛЕЧНИ И МЕСОДАЙНИ ОВЦЕВЪДНИ ФЕРМИ В ИНТЕНЗИВНИТЕ РАЙОНИ НА СТРАНАТА

Йовка Попова, Стайка Лалева, Петя Славова,
Живко Кръстанов, Стефан Станев
Земеделски институт - Стара Загора

   Овцевъдството е традиционен подотрасъл за България. То е ресурс за бъдещето производство на храни, за социално-икономическата стабилност на големи райони от страната, както и за източник на доходи за населението в такива региони, където демографският срив е най-голям. В процеса на присъединяване на страната към ЕС овцевъдството е една от възможностите на българския фермер за реализация на международния пазар на месо и млечни продукти.
   Редица автори изследват икономическата ефективност на производството в овцевъдството. Станков и кол. /2000/ анализират производството във ферми с млечно, вълнодайно и месодайно направление. Според тях за да се намери икономическият оптимум, при който единица прираст на продукцията се получава с най-малък прираст на разходите, е необходимо да се оптимизира функцията "фураж-продуктивност". Неделчев и кол. /2003/ изследват икономическата ефективност във ферми с млечно направление с различен размер и ниво на продуктивност. Ценков и кол. /1996/, Попова и кол. /1999/, Панайотов и Димитров /2002/, Петев /2003/  препоръчват селекцията да се насочи към подобряване на месодайните качества на животните с оглед повишаване на ефективността на производството.
   Целта на настоящото проучване е да се изследва икономическата ефективност на производството на млечни и месодайни овцевъдни ферми в интензивните райони на страната.
  МАТЕРИАЛ И МЕТОД
   Обект на изследването са модели на овцевъдни ферми за 100 овце-майки със съответните категории агнета, шилета и кочове. При фермите с млечно направление е предвидена 90 л средна дойна млечност, 130 % плодовитост, 2,2 кг среден вълнодобив и 20% ремонт на стадото. При месодайното направление е предвидено заплождането на овце от различни породи /цигай, тънкорунни и млечни кръстоски/ с месодайни кочове, поради ограничената популация месодайни овце в страната на този етап. Предвидена е 160% плодовитост, 2,2 кг вълнодобив и 20% ремонт на стадото.                    
   Храненето е според породното направление, възрастта и физиологичното състояние на животните, като необходимите фуражи се осигуряват чрез собствено производство и закупуване и са отразени в табл. 1. Предвиден е свободен режим на работа при съвместяване на всички функции по отглеждането на животните от всички категории /овце, агнета, шилета и кочове/.
   Приходите и разходите са остойностени по действащите през 2006 г. цени.

   РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
   В табл. 2 са представени производствените разходи от дейността в анализираните варианти. С по-високи производствени разходи /с 23,37%/ се характеризират фермите от млечно направление. Разходите за фураж са по-високи с 19,65%, трудовите разходи - с 23,33% /в резултат на наемането на допълнителен работник като подкарвач през дойния период/, за вода и електроенергия - с 200% и за амортизации- със 150%.
   На табл. 3 са представени приходите от дейността. При фермите с млечно направление проиходите са по-високи с 6,97%. При месодайните ферми най-голям дял от приходите се реализира от продажбата на агнета - 93%, а при млечните - от агнета и мляко - съответно 51% и 41%. Получените резултати кореспондират и изследванията на Ценков и кол. /1996/, Попова и кол. /1999/ и  Петев /2003/, според които най-голям дял от приходите в овцевъдството се дължат на реализацията на агнета.
   На табл. 4 са отразени икономическите резултати от дейността. С по-висока печалба /с 61,03%/ се характеризира производството при фермите с месодайно направление, в резултат преди всичко на по-ниските производствени разходи. Нормата на рентабилност е обобщаващ показател за икономическата ефективност на производството. При изследваните варианти с по-висока рентабилност е производството при ферми с месодайно направление -36,53%, а при млечните - 18,39%.

Табл. 1. Годишна потребност от фуражи по видове за отделните категории, кг
.

Икономическа ефективност на млечните и месодайни овцеферми.
   ИЗВОДИ
   Целта на настоящото проучване е да се изследва влиянието на породното направление /млечно и месодайно/ върху икономическата ефективност на производството в овцевъдството. Обект са овцевъдни ферми за 100 овце-майки със съотните категории агнета, шилета и кочове.
Установено е, че:
   - фермите с млечно направление се характеризират с по-високи приходи /с 6,97%/ и производствени разходи /с 23,37%/, в сравнение с тези от месодайно направление.
   - с  по-висока норма на рентабилност  се характеризира отглеждането на овцете от месодайно направление - 36,53%.

  ЛИТЕРАТУРА
1. Неделчев, Д., Е. Райчева, Т. Иванова, Д. Дочевски. 2003. Проблеми на овцевъдството при съвременните пазарни условия. Животновъдни науки, №3-4, с. 22-25.
2. Панайотов, Д., Ил. Димитров. 2000. Състояние и насоки за развитие на тънкорунното овцевъдство в България. Асоциация за развъждане на тънкорунни овце в България /Материали от учредителното събрание/.
3. Петев, М. 2003. Проучване влиянието на някои технологични елементи върху продуктивността и икономическата ефективност на породата Южнобългарски коридел. Автореферат, с. 43.
4. Попова, Й., И. Ценков, П. Славова. 1999. Икономическа ефективност на производството при овце от Тракийската тънкорунна порода с различна плодовитост. Животновъдни науки, №1, с. 17-20.
5. Станков, И., И. Георгиев, Я. Цветанова, М. Петев. 2000. Анализ на себестойността  и оптимизация на количествени зависимости при основните продуктивни направления в овцевъдството, Икономика и управление на селското стопанство, №3, с. 50-56.
6. Ценков, И., Й. Попова, П. Славова. 1996. Възрастова изменчивост и икономическа оценка на продуктивността при овце от Тракийската тънкорунна порода - старозагорски тип. Животновъдни науки, №1, с. 17-20.

Видове фуражи
Овце-майки и агнета
За шилета
За разплодници
Всичко за фермата
Направление
Млечно
Месодайно
Млечно
Месодайно
Млечно
Месодайно
Млечно
Месодайно
Концентриран фураж
17700
12240
1500
1200
1024
1024
20224
14464
Силаж
24000
24000
24000
24000
Сено
14860
14860
6000
4800
1080
1080
21940
20760
Разход
Млечно направление
Месодайно направление
Фуражи
7877,60
6584,00
ФРЗ с ДОО
5180,00
4200,00
Ветеринаро-медицински мероприятия
400,00
400,00
Вода, ел.енергия
800,00
400,00
Амортизации
450,00
300,00
Други разходи
200,00
200,00
Всичко разходи
14907,60
12084,00
Табл. 2. Производствени разходи от дейността, лв
Вид
Млечно направление
Месодайно направление
количество
лв.
количество
лв.
Агнета, бр.
100
9000,00
136
15300,00
Овце брак, кг.
1250
1250,00
1000
1000,00
Мляко, кг.
9000
7200,00


Вълна, кг.
220
198,00
220
198,00
Всичко

17648,00

16498,00
Табл. 2. Производствени разходи от дейността, лв
Вид
Млечно направление
Месодайно направление
Приходи, лв.
17648,00
16498,00
Производствени разходи, лв.
14907,60
12084,00
Печалба, лв.
2741,00
4414,00
Норма на рентабилност, лв.
18,39
36,53
Табл. 4. Икономически резултати от дейността