породи:
Речник на термините
А
Аклиматизация-процес на приспоспособяване на даден вид,към нови(спецефични)условия на средата.
Аборт-преждевременно раждане.В зависимост от причините,които ги пораждат абортите биват:заразни и незаразни
Б
Бабки-бабките имат за основа първата пръстна кост. Предната бабка е стръмна и образува ъгъл от 45° до 50°. Нормалната й дължина съставлява 1/3 от дължината на свирката. В зависимост от наклона те биват: стръмни, меки, нормални, мечешки и играещи.
Бабкова става-образно казано, те играят ролята на ресори и е необходимо да бъдат добре развити, сухи, чисти, без надебелявания, здрави, широки и дебели.
Безплодие-нарушена способност на животните за заплождане.
Бременност-това е физиологично състояние на женския организъм,свързано с износването на плода.Започва от заплождането и завършва с раждането на плода.
Бройлер(англ.broiler,от broil-печен на жар) - пиле на възраст 70дена тежащо до 2кг.Бройлери се наричат също хибридните малки на други видове птици,с направление за месо(патици-не по-големи от 8 седм.;гъски-не по-големи от 12 седм. и пуйки-не по-големи от 19 седм.)
В
Възпроизводително кръстосване-когато участват животни от две породи се нарича-просто,а при повече от две -сложно.Отборните кръстоски първо поколение се заплождат с разплодници от породата с желаното качество.Получените кръстоски второ поколение,ако отговарят на поставената цел,чрез прецизен отбор се развъждат вътрешно.Отначало се създават кръстоски с желани качества,които се затвърждават чрез родствено съешаване.Това кръстосване е начин за създаване на нова порода.
Г
Галоп-вид конски ход(алюр).Той е петмоментен триударен алюр.Това е най-сложното движение при конете.В зависимост от скоростта се различават бавен галоп(до 400m/min),среден галоп или кентер(до 600m/min),ускорен галоп(до 800m/min) и бърз галоп(над800m/min).
Е
Екстериор-думата екстерир означава външност.В животновъдството под екстериор се разбира външното телесно устройство на животното,което обуславя продуктивността,устойчивостта и приспособеността на организма към определени условия.
З
Заплодяемост-това е процентът на заплодените от осеменените животни през една осеменителна кампания,без да се включват в процента на заплодените абортите и родени мъртви малки.
И
Изравненост на вълната-животни чиято вълна се състои от приблизително еднакви по дължина  влакна.
Изходни линий-е съвкупността от индивиди,произхождащи от една порода(популация),които се характеризират с определени екстериорни,интериорни и продуктивни признаци,понякога с общ произход,селекционирани в определен район с конкретно селекционно направление,притежаващи определени икономически показатели и предназначени за използване в чисто състояние или за производство на хибриди.
Инбредни линий-тясно родственото развъждане от типа брат X сестра и полубрат X полусестра.
Инбридинг-съешаване на близкородствени организми.
К
Кръстосване-когато съешаваните животни са от различни породи.Получените приплоди се наричат кръстоски.
Крупа-има за основа тазовите и кръстцовата кости.Преценява се гледана отзад и отстрани.Гледана отстрани може да се прецени като дълга или къса,хоризонтална,наведена или свлечена.Гледана отзад,като овална,раздвоена или стреховидна.
Конституция(лат.означ.устройство,сглобяване на части от тялото)-това е съвкупността от анатомо-физиологичните особеностти на организма,обусловени от въздействието на наследствеността и на външните условия,които определят характера на продуктивността и устойчивостта на животните към неблагоприятните условия и болести.
Къдравост на вълната-под къдравост на вълната се разбира наличието на извивки по дължината на влакната.Отделните видове влакна имат различни по форма и големина къдрици.
Кондиция-това е временно телесно и физиологично състояние на животното,което се обуславя от режима на хранене и отглеждане,от тренировката и от използването на животното.
Л
Лактационен период-това е периодът през който животното дава мляко.Продължава от раждането на малкото до пресушаването на  животното-при кравите 10мес,при овцете 4-8мес. и при свинете 3-4мес.и пр.
Линеене-това е периодично явление и представлява частична или пълна смяна на оперението.
Линия-е голяма група от животни от една порода и с определени продуктивни качества.С линията се цели да се закрепят ценни стопански и биологични качества на изтъкнати разплодници от дадена порода.
М
Млечност-използват се следните показатели:Млечност за лактационен период,Годишна млечност-количеството надоено мляко за една календарна година,Средно дневна млечност-млечността на контролния период, разделена на броя на дните.
Мраморирано месо-прослоено с мазнини.Такова е при животни от типа за месо.
Мръстене-процеса на оплождане на хайверените зърна, извън майчиния организъм във водна среда, което се придружава с любовната игра.
Н
Нежност на вълната-означава дебелина на влакната,които съставят даден вид вълна.Колкото по-тънки са влакната,толкова по-нежна е вълната.
Носливост-броят на снесените яйца за една календарна година.

О
Обикновен ход(ходом)-ходомът е четиримоментен четириударен  конски ход(алюр).Макар и бавен ,от физиологична гледна точка ходомът е твърде сложен физиологичен процес.Конят изминава на ходом(до 120m/min),или (до 7km/h).
Облагородително кръстосване(впръсване на кръв)-с него се цели да се отстрани някой недостатък или да се подобри някое качество на породата.След като се избере подходяща порода подобрителка,разплодниците от тази порода се използват еднократно за получаване на само едно поколение, което по нататък се кръстосва с разплодници от подобряваната порода.
Осеменяване(заплождане)-осъществява се по два начина:естествено покриване-основни начини са стадно покриване,групово покриване и пускане от ръка;изкуствено осеменяване-със специални инструменти се впръсква сперма в половите органи на женските животни.
П
Палпиране-(опипване) външно, използва се в медицината, като част от  методиките за общо изследване. 
Плодовитост-това е способността на животните да дават определен брой приплоди за определено време.
Поглъщателно кръсосване-прилага се когато се налага да се измени коренно някоя примитивна порода с порода подобрителка.Получените женски приплоди от всяко поколение(при строг отбор) се заплождат с разплодници от породата подобрителка,а мъжките, които са отстранени от разплод се използват за стопански цели.Кръстосването продължава до 4-5 и повече поколения, докато се получат желаните качества.
Полов диморфизъм(двуформие)-системната разлика във формата между индивиди от различен пол и от един и същи вид.Например при някои видове, мъжкия индивид е по-голям от женския, други полови особености са цвета (при повечето птици) и т.н.
Полов цикъл-периодът от една разгоненост до друга,която има различна продължителност при отделните видове животни.
Порода-понятието има различни определения.Според някои автори порода е голяма група животни от определен вид с общ произход,с определени стопански полезни качества,морфологични и физиологични особености,които се предават устойчиво на следващите поколения.
Поясница-с поясница се означава разстоянието, което се огражда от 5-ия-6-ия поясни прешлени и обикновено се преценява заедно с гърба.Те могат да бъдат дълги или къси,широки или тесни,прави,шаранови или седлести.
Промишлено кръстосване-при него се получават кръстоски първо поколение за стокова продукция(месо, яйца и др.)
Р
Раван- четиримоментен двуударен конски ход(алюр) със спецефична механика.За разлика от тръса при равана се движат едновременно не диагоналните,а страничните крайници.
Развъждане-това са начините на подбиране на животни за съешаване,като се има предвид породната им принадлежност и се прилагат различни методи на отбор и подбор с цел да се запазят, да се създадат или да се усъвършенстват породите.
Разгоненост-това е периодът,през който женското животно допуска мъжкото до себе си и може да бъде заплодено.
Резистентност(устойчивост)-намаляването на чувствителността на някой патоген към определено лекарство. Обикновено се смята, че резистентността се появява като резултат от генна мутация.
Рандеман на вълна-това е количеството на праната вълна изразено в процент от количеството на непраната.

С
Саблевидна постановка-когато ъгълът, образуван от подбедрото и задната свирка, е по-малък от 130°, постановката е саблевидна, може да има още успоредни, x-образни, о-образни, тесни и т.н.
Свирки-предна свиркаетакарпалната кост заедно с двете странични и недоразвити метакарпални кости изграждат предната свирка. Задължително е тя да бъде отвесна, къса, здрава и с добре очертани сухожилия. От нейния обхват се съди за развитието на костната система.Задна свирка:тя е по-голяма, по-дълга и по-дебела от предната. Не е отвесна, а слабо наклонена и трябва да се намира на една плоскост с бабката.
Сервиз период-това е периодът от раждането на малкото до новото заплождане на животното.
Серей-това е вълнестата мазнина,която смазва влакната в руното на овцете.Образува се от секретите на мастните и на потните жлези,разположени в кожата близо до космените луковици.В промишлеността вълнената мазнина се нарича ланолин.
Скорозрелост-това е способността на животните във възможно най-кратък срок да завършат своя растеж и развитие, за да може да се използват за размножаване или за съответна на вида и породата продукция.
Случен план-в този план се определят комбинациите между мъжките и женските индивиди за съответната година, както и примерното време за заплождане.
Стоков хибрид-са птиците получени от хибридизацията на родителските форми и предназначени за производство на яйца и месо.
Стопанска(развъдна) зрелост-това е възрастта, при която растежът е почти приключил и животните могат да се заплождат и да отглеждат приплодите си, без това да се отразява отрицателно на върху развитието и продуктивноста им.
Сухостоен период-това е периодът от пресушаването на животнто до раждането.

Х
Холка-под холка се разбира областта, ограничена от първите 10-12 прешлена, мускулатурата около лопатките.
Хетерозисен ефект(по-добри продуктивни качества от тези на родителите)-при кръстосване на животни от различни видове или междулинейно(междупородно) съешаване.

Чистопородно развъждане-съешаваните животни са от една порода.Този метод се използва за запазване и за по-нататъшно развитие и усъвършенстване на ценните качества на дадена порода.

Т
Тръс-четиримоментен двуударен алюр.Всеки удар е двоен и се получава при едновременно стъпване на двата диагонални крайника.В зависимост от скоростта на движение тръсът бива: бавен(до250m/min),среден(до400m/min),ускорен(до600m/min) и бърз(над800m/min).
Ч
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.

                       
Архив