породи:
линкове:
   Медночервената шуменска овца (МЧШО) е родствена на Карнобатската и често в литературата се описват и разглеждат като една порода с две отродия /Карнобатско - Шуменска/.
При определяне района на отглеждане на червено - черните овце в нашата страна Ганчев /1926/ пише..." Развъжданите червено - черни овце в Североизточния край на България, начиная от Поповско и Разградско, която на север минава в Добруджа, и на юг от Балкана в

Медно червена шуменска(Copper - red Sheep)
Български породи домашни животни(Bulgarian breeds)
Медно червена шуменска(Copper - red Sheep)
Медно червена шуменска(Copper - red Sheep)
Медно червена шуменска(Copper - red Sheep)
Бургаски окръг, е представена от два типа овце: Южно от Балкана е Карнобатска овца, а на север от Балкана е Шуменска овца."
Става ясно, че двете отродия овце са с еднакъв произход. Различията между тях се определят от специфичността на екологичните и стопанскии условия на районите, в които те са отглеждани. Баулов /1992/ доказва близката генетична връзка между Карнобатската и Каракачанската овца, което е подкрепа на хипотезата, че овцете от Карнобатското отродие са разновидност на Цакела. Според Хлебаров /1940/ Карнобатските овце представляват пигментирана разновидност на породата Цигай, без ясно да посочва конкретните различия от Цигая.
Медночервената Шуменска овца носи името си от медночервения си цвят, наречен кавърджик, който характеризира качеството на вълната и кожичките на агнетата. Тези овце са известни и с друго турско название: бакър - кармъз, характеризиращ цвета на вълната.
Тази порода е с комбинитана месодайно - млечна продуктивност. Месото на Медночервените агнета е било високо ценено на Цариградските пазари преди Освобождението.
Медночервената Шуменска овца  е с приземно, по-едро телосложение от карнобатското отродие, което е резултат от по-доброто хранене и отглеждане през оборния период.
Цветът на вълната може да варира от бозав до медночервен, като най-разпространен е последният. Овцете с бозав цвят на вълната са с по-отворено руно и по-груба, смесена вълна / кабарляви, бозави овце /, а тези с медночервена вълна са със затворено руно и по-еднородна полугруба вълна / рудави овце /.
Лицето, ушите и краката са покрити с черна космена покривка.Тялото е компактно, с продълговата изразителна глава, зарунена до челото, добре развит пояс и със средно дълга опашка.
Агнетата при раждане са черни /90%/ или тъмно-кафяви и кафяви. Бели агнета рядко се раждат /5-7%/. След отбиване на агнетата, на 3 месечна възраст и по-късно при стрижба, те получават типичния за отродието медночервен цвят. Както агнешкото и шилешкото, така и месото на възрастните овце от това местно отродие се цени поради отличните вкусови качества.